کاشان شهر ملی نساجی سنتی
۱۳۹۸ ۲ ۲۹
  • براي امروز رويدادي ثبت نشده است
 
در حال بارگذاری...
نام

پیام

شکلک ها
        
        
       

لغات و اصطلاحات کاشانی


لطفا از لیست زیر اصطلاح مورد نظر خود را انتخاب كنید :


انشاءالله گُرگمْ به بیابو خوشِشْ باشَ ، كارِشْ به مردمْ نِباشَ !
ای آشا خاله بی بی چی چیَ كه تو می پِزی ؟
امشب پابِرْنِه می خوابم
ابریشِمِ زیادی پابَنْدِ خِرَ
اِقَدْرِشْ كه رو زِمینَ ، چِل تُش زیر می رَ
انشاءالله مرد شاغال باشَ ، آردِش پشتِ تاغار باشَ
اَ خَرْ می پُرْسَ شَمْبِه كِیَ
اِرْثِ خِرْسْ می رِسَ ( رِسیدَ ) بِه كَفْتارْ
اُردَكْ تُخْمِشُ توُ پاشوُرْ می ذارَ توُ خَرّا پِیْشْ می گَرْدَ.
اَرْزوُ خِری اَمْبو خِری یَ .
از آبْ تُرْشی گِرِفْتَنْ .
اَ سَرْ را بِری كالا میدِرَ اَ پا را بِری گیوه میدِرَ .
اِشْنو كسی را رَخت كردن .
اِقِدِ لَیْ به هَواسْ كه لَنگِ پِرِسْگِه تُوشْ گُمَ ( پیدا نیس )
اِگَرْ تو چارْشَمْبِه سُرْخِیْ مَ سیززِ صِفِرَم .
اِگَرْ دانی كِه نُونْ دادَ ثِوابَ ، خُدِدْ بُخُرْ كِه بَغْدادِدْ خِرابَ .
اِگَرْ طِنافِ مُفْ گیرِش بیاد خُدِشُ به دار می زنَ .
اِگَرْ فضول نِباشَ شا نِمی دُونَ خُمبِدُرِّه كاجاسْ.
اِگَر كسی حلوا سیر می خاد خودش بادْ بِمیرَ
اِگِ هَمِ مرْغی اَنْجیلْ بُخُرَ نَسْلِ اَنْجیلْ وَرْ می یُفْتَ
اَ گیدی گیدی بُز چاقْ نمی شَ
اوُ عَهْدْ گُذَشْ ، حالا خِرُ با نِمَدْ داغْ می كُنَنْ
اوُ كِه فیلْ می خِریدْ رَفْ
اوِّلِ پیاله وُ دُرْدِشْ
ایـْ حَمو چَنْ تا اوسّا وُ داسّیْ دارَ؟
ایـْ خَرْ نِشُدْ خِری دِگِ ، پالُو می دوزیمْ رَنگی دِگِ
ایـْ دَسِّش به او دسِّش می گَ گُ نِخُور
ایـْ كالا بِرِ سِرِ ما گُشادَ
ایـ مَسجِدْ جا گوزیدَ نیـ
اَ دَسِّه دَرْ رَفْتَن
اِرِزِه
اُرُغ
اِزْنا
اِستیفا(اِسّیفا) كردن
اِشْنُو
اَلْگ
اِلْگِواره
اِلَنْگی
اَنْجِه اَنْجِه
اَنْگار كردن
اُوْرَیْ (اُورَنگ)


لطفا حرف مورد نظر را از لیست زیر انتخاب نمائید :


[ آ |  ا |  ب |  پ |  ت |  ث |  ج |  چ |  ح |  خ |  د |  ذ |  ر |  ز |  ژ |  س |  ش ]
[ ص |  ض |  ط |  ظ |  ع |  غ |  ف |  ق |  ک |  گ |  ل |  م |  ن |  و |  ه |  ی ]


  
[ بازگشت ]